Syns funkiskonsten? en lägesrapport


Föreningen Funkibator har undersökt hur svenska kommuner och regioner arbetar med funkiskonst i det offentliga rummet. Det vill säga konst som visar personer med funktionsnedsättningar eller tematik relaterad till detta.

Undersökningen visar att det finns ytterst få exempel på offentlig konst som gestaltar funktionsnedsättningar i Sverige idag, och att vissa grupper av människor därmed nästan aldrig representeras i konst som är till för allmänheten, och oftast är betald av allmänheten. Internationellt finns en större medvetenhet om frågan. Det finns gott om spännande konstprojekt som gestaltar funktionsnedsättningar eller uppmärksammar denna tematik, initierade av såväl konstnärer, som privata, ideella och offentliga organisationer.

Många tjänstepersoner i kommuner och regioner i Sverige uppger att undersökningen väcker deras intresse för frågan, men att den är ny för dem. De har tidigare inte funderat på representation av funktionsnedsättningar i sitt arbete med offentlig konst och efterlyser kunskap inom området.

Hela undersökningen, Funkibators analyser av resultatet samt förslag på möjliga sätt att arbeta med frågan framöver finns att läsa i rapporten Funkiskonst – Läget i Sverige idag. Nu skickas rapporten ut till de nära 200 svarande kommunerna och regionerna runt om i Sverige samt även till de som inte svarade. Svaren som kommer tillbaka vittnar som fortsatt stort intresse, att mottagarna tycker det är ett bra material och en ytterligare bekräftelse på att det här är ett nytt spännande område.

För mer information kontakta:
Pia Tjäder, 070-397 21 62, pia.tjader@funkibator.se

Rapporten finns på följande länk:
https://www.funkibator.se/_files/ugd/98a1d5_3e82044babcd4319b938ad99c4b06fd3.pdf

Inlagd i kategori: