Remissvar

Här hittar ni alla våra olika remissvar och material.

Hälso- och sjukvårdens beredskap

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)

 Läs vårt remissvar här

 


Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021:94

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021:94

Läs vårt remissvar här

 


INKOMMEN REMISS: Vägen till ökad tillgänglighet

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – ” Tillgänglighetsdelegationen”

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 30 september.

 

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 12 september

Skicka synpunkter till: Magnus Andersson

 

Remissmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kommer att hållas den 30 augusti 10.00-11.30

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna.
I uppdraget har även ingått att

  • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
  • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
  • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård

Funktionsrätt Sverige, liksom flera av medlemsförbunden, har medverkat i utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer.

Länkar:

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” av Funktionsrätt Sverige mfl i Dagens Medicin den 10 juni

Funktionsrätt Sverige inför valet 2022: Jämlik vård för alla på youtube samt fördjupande rapport

Ta del av utredningen i massmedia


INKOMMEN REMISS: Tillgänglighetsdelegationen

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – ” Tillgänglighetsdelegationen”

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 30 september.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 12 september

Skicka synpunkter till: Magnus Andersson

Remissmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kommer att hållas den 30 augusti 10.00-11.30

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna.
I uppdraget har även ingått att

  • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
  • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
  • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård

Funktionsrätt Sverige, liksom flera av medlemsförbunden, har medverkat i utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer.

Länkar:

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” av Funktionsrätt Sverige mfl i Dagens Medicin den 10 juni

Funktionsrätt Sverige inför valet 2022: Jämlik vård för alla på youtube samt fördjupande rapport

Ta del av utredningen i massmedia

Hälsningar

Lotta Löwenström

 


Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021:94

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Läs vårt svar här >>


Remissmissiv 220412

(ladda ned båda PDF nedanför)

1. Remissmissiv 220412 (PDF)

2. Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (PDF)

 

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Remiss och missiv bifogas detta mejl.

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Finansdepartementet senast den 5 augusti 2022.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 2 juni 2022.

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Inför budgetpropositionen för 2023 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2023, och med vilken utformning, blir beroende bl.a. av ekonomiskt utrymme i de offentliga finanserna och utvecklingen av det ekonomiska läget. I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för personer med inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet med förslaget är att ta bort den skillnad i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster som fortfarande finns i vissa inkomst-intervall. Enligt förslaget bör skatten sänkas genom att den befintliga skattereduktionen förstärks för personer som har ett underlag som överstiger ca 44 000 kronor per år. Personer med sådan inkomst beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt 1 130 kronor per år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Hälsningar

Lotta Löwenström


SOU 2021:93

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Läs vårt remissvar här

Hälsningar

Lotta Löwenström


SOU 2021:96

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Säkerhet och tillgänglighet vid val SOU 2021:96

Läs vårt remissvar här

Glad påsk!


Senast uppdaterad 06 september 2022