Remisser

Statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården

Schizofreniförbundet har gjort ett inspel i frågan om ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

Förbundet har bland annat framfört följande beträffande statligt huvudmannaskap:

 • Förutsättningarna till en mer likvärdig-och rättvis vård rent resursmässigt torde öka. 
 • Arbetet med att säkerställa vårdens kvalité och tillgänglighet i hela landet torde också öka. 
 • Prioritering av de svårast sjuka patientgruppernas vårdbehov borde också kunna underlättas och förhoppningsvis bli en realitet i praktiken och inte bara på papperet 
 • Även den många gånger helt nödvändiga samverkan med andra för patienten viktiga aktörer skulle kunna bli bättre genom en tydlig statlig styrning och det oavsett vart i landet man bor. 
 • Ett statligt huvudmannaskap skulle även kunna lägga grunden för en mer ändamålsenlig och sammanhållen hälso- och sjukvård i stället för den fragmentariska vård som erbjuds idag. 
 • Ett förändrat huvudmannaskap leder inte i sig till att mer tid kan frigöras för det direkta patientarbetet men däremot kan det utgöra ett gyllene tillfälle att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att reducera den administrativa bördan för klinisk verksam personal till förmån för just det direkta patientarbetet. Sak samma gäller vårdens administrativa överbyggnad och hur den skall effektiviseras för att frigöra resurser att disponera för det kliniska arbetet. 
 • Närhet och tillgänglighet till våra folkvalda politiker behöver säkerställas vid ett förändrat huvudmannaskap för att undvika en tjänstemannastyrning som inte är politiskt förankrad 
 • Likaså behöver det samma säkerställas på tjänstemannanivå för såväl befolkningen som för hälso- och sjukvårdens personal/företrädare 
 • Ett förändrat huvudmannaskap får inte leda till ökade byråkratiska processer och inte heller till en ökad administrativ börda för hälso- och sjukvårdens personal

Läs Schizofreniförbundets inspel här:

Vårdansvarskommittén inspel från Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet har lämnat ett remissvar om sjuklönekostnader

Läs remissvaret här:

Schizofreniförbundets remissvar S2023 02799 sjuklönekostnader

Schizofreniförbundet har lämnat ett remissvar på SOU 2024:48 om rätt förutsättningar för sjukskrivning

Läs remissvaret här:

Schizofreniförbundets remissvar SOU 2023 48 rättförutsättningarsjukskrivning

NSPH och Hjärnkoll föreslås gå samman

Läs remissen om detta här:

Remiss samgående NSPH Hjärnkoll

 

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)

Läs vårt remissvar här

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remisser:

 • God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rätts­säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)
 • Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Läs remissvaren här

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)

Läs vårt remissvar här

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården

Läs vårt remissvar här

Schizofreniförbundets yttrande angående utredningen SOU 2022:40

Schizofreniförbundet har tagit del av förslaget och lämnar härmed våra synpunkter.

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40-talet föreningar med drygt 2800 medlemmar. Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion.

Läs hela remissen - Klicka här!


Hälso- och sjukvårdens beredskap

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6)

 Läs vårt remissvar här


Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021:94

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021:94

Läs vårt remissvar här


INKOMMEN REMISS: Vägen till ökad tillgänglighet

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – ” Tillgänglighetsdelegationen”

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 30 september.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 12 september

Skicka synpunkter till: Magnus Andersson

Remissmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kommer att hållas den 30 augusti 10.00-11.30

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 Sammanfattning av remissen:

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna.
I uppdraget har även ingått att

 • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
 • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
 • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård

Funktionsrätt Sverige, liksom flera av medlemsförbunden, har medverkat i utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer.

Länkar:

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” av Funktionsrätt Sverige mfl i Dagens Medicin den 10 juni

Funktionsrätt Sverige inför valet 2022: Jämlik vård för alla på youtube samt fördjupande rapport

Ta del av utredningen i massmedia


INKOMMEN REMISS: Tillgänglighetsdelegationen

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – ” Tillgänglighetsdelegationen”

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 30 september.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 12 september

Skicka synpunkter till: Magnus Andersson

Remissmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kommer att hållas den 30 augusti 10.00-11.30

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna.
I uppdraget har även ingått att

 • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
 • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
 • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård

Funktionsrätt Sverige, liksom flera av medlemsförbunden, har medverkat i utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer.

Länkar:

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” av Funktionsrätt Sverige mfl i Dagens Medicin den 10 juni

Funktionsrätt Sverige inför valet 2022: Jämlik vård för alla på youtube samt fördjupande rapport

Ta del av utredningen i massmedia

Hälsningar

Lotta Löwenström


Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021:94

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Läs vårt svar här >>


Remissmissiv 220412

(ladda ned båda PDF nedanför)

1. Remissmissiv 220412 (PDF)

2. Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (PDF)

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Remiss och missiv bifogas detta mejl.

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Finansdepartementet senast den 5 augusti 2022.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 2 juni 2022.

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 Sammanfattning av remissen:

Inför budgetpropositionen för 2023 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2023, och med vilken utformning, blir beroende bl.a. av ekonomiskt utrymme i de offentliga finanserna och utvecklingen av det ekonomiska läget. I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för personer med inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet med förslaget är att ta bort den skillnad i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster som fortfarande finns i vissa inkomst-intervall. Enligt förslaget bör skatten sänkas genom att den befintliga skattereduktionen förstärks för personer som har ett underlag som överstiger ca 44 000 kronor per år. Personer med sådan inkomst beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt 1 130 kronor per år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Hälsningar

Lotta Löwenström


SOU 2021:93

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Läs vårt remissvar här

Hälsningar

Lotta Löwenström


SOU 2021:96

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Säkerhet och tillgänglighet vid val SOU 2021:96

Läs vårt remissvar här

Glad påsk!