Gå en utbildning hos oss!

Vill du leda Prospectutbildningar?

Gå vår kostnadsfria ledarutbildning i Stockholm den 13-14 juni eller 19-20 september.

Mer information och anmälan: prospect@schizofreniforbundet.se

Under 2024 erbjuder vi utbildningar för anhöriga till personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar
Vi använder studiematerialet Prospect, som du kan läsa mer om längst ner på den här sidan.

Du går utbildningen tillsammans med andra i samma situation.

Alla bidrar med sina erfarenheter och sin kunskap kring:

  • Att hitta rätt vård och stöd
  • Att hantera stress
  • Hur anhöriga kan vara ett bättre stöd

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Schizofreniförbundet.

Vill du veta mer? Maila: prospect@schizofreniforbundet.se

Under 2024 planeras Prospectutbildningar i bl.a. Stockholm och Uppsala.

Läs mer nedan eller i vår broschyr:  Folder Prospect 2023

 

Prospect - en väg till egenmakt och återhämtning

Vad är Prospect?

Prospect är ett studiematerial på gemensam grund för anhöriga, själverfarna och yrkesarbetande inom vård och omsorg. Programmen, som bygger på deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper, är ett verktyg för att:

  • bryta social isolering
  • öka självförtroendet
  • vidga perspektiven på psykisk sjukdom
  • utveckla handlingsstrategier
  • återta kontrollen över det egna livet
  • förbättra livskvalitetén

Prospect-programmen har arbetats fram av EUFAMI, som består av 33 organisationer inom psykiatriområdet i 31 länder. Studiematerialet är uppdelat i moduler med olika teman. Dessa bygger på aktiv och jämlik kommunikation deltagarna emellan i kombination med praktiska övningar. Men huvudsyftet är inte att servera färdiga svar och lösningar, utan att bana väg för nya tänkesätt och perspektiv. Nyckelordet är förändring, som kan sammanfattas i fyra steg:

1) Upplevelsen av att kunna tala fritt, bryta isolering och hantera stigma tillsammans med andra

2) Bli medveten om sin situation - förstå stress och dess konsekvenser

3) Upptäckten att förändringar som att säga NEJ är möjliga

4) Att våga ta steget och acceptera ett stödnätverk

Programmen har anpassats till svenska förhållanden, men grundinnehållet är oförändrat.

Prospect för familj och vänner

Programmet vill ge anhöriga redskap för att bättre hantera en många gånger svår och frustrerande situation. Egna behov ställs i fokus. Under de tio träffarna utforskar deltagarna tillsammans påfrestningar i anhörigskapet. De lär sig att identifiera och hantera stressfaktorer, och att bearbeta känslor av förlust och sorg. Med hjälp av livskurvan - ett stående inslag i samtliga program - ges en kronologisk bild av livet som anhörig. Mål sätts för framtiden.

Nyckelord: återvunnen kontroll och ökad livskvalitet.

Prospect plus är en fortsättning på grundkursen Familj och vänner. Där behandlas i fem moduler "svåra" frågor som skuld, skam och stigma. I Sverige har dessutom tagits fram särskilda program för tre undergrupper av anhöriga: syskon, vuxna barn och åldrande föräldrar.

Syskon

Programmet vänder sig till syskon till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. I familjekretsen, men även ur ett myndighetsperspektiv, har målgruppen ofta hamnat i skuggan av det sjuka syskonet.

I kursen behandlas bland annat känslor som ilska, sorg och skam, men även rädsla för att själv bli sjuk eller att skaffa barn.

Nyckelord: att utbyta erfarenheter och forcera mentala spärrar tillsammans med andra i samma situation.

Vuxna barn

Här är målgruppen vuxna barn till föräldrar med svår psykisk sjukdom. Programmet anknyter till syskonkursen, men här läggs tonvikten på hantering av olika svårigheter i vuxen ålder som kan härledas till deltagarnas annorlunda uppväxtförhållanden.

Nyckelord: insikt, acceptans och bearbetning

Åldrande föräldrar

Programmet vänder sig till äldre föräldrar med vårdansvar för vuxna barn med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning - en "gömd" och "glömd" grupp. De sex modulerna omfattar både mentala och praktiska förberedelser inför den dag då deltagarna inte längre orkar eller finns med.

Nyckelord: mental omställning, samhällsstöd och handlingskraft.

Prospect för själverfarna

Programmet omfattar tio moduler och fokuserar främst på återhämtning och delaktighet i samhället för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. En process som i hög grad handlar om att ta kommando över vardagen.

Nyckelord: starkare självkänsla, egenmakt och framåtskridande

Prospect för personal

Programmet handlar om hur personal i vård och omsorg genom att förändra sitt sätt att tänka och arbeta kan bidra till själverfarnas återhämtning och delaktighet i samhället - med de anhöriga som en viktig resurs. Men även om att inge hopp och bryta negativa spiraler. Kursen omfattar fem moduler, som med fördel kan koncentreras till en veckoslutsträff.

Nyckelord: nya synsätt och maktstrukturer

 

Vill du veta mer? Maila: prospect@schizofreniforbundet.se

per

Per Thorell

eila

Eila Ulf

ulla

Ulla Ekström Elfving

kent

Kent Blomnell