Schizofreniförbundets erfarenhetsgrupp i SvD

Schizofrenivården har utvärderats

Erfarenhetsgruppen

Människor med egenerfarenhet av psykossjukdom är en mycket viktig del av Schizofreniförbundet. Erfarenhetsgruppen (alla med egna schizofreni eller liknande psykossjukdom) samlas med jämna mellanrum för att vara en referensgrupp till förbundsstyrelsen (som också har egenerfarna bland sina medlemmar) i viktiga frågor.

Socialstyrelsens utvärdering

I oktober 2022 presenterade Socialstyrelsen en nationell utvärdering av vården och stödet för personer med schizofreni. Tyvärr visar utvärderingen att det fortfarande finns betydande brister i efterlevnaden av dessa riktlinjer. Utvärderingen framhäver därför ett påtvingande behov av betydande förändringar inom vården för denna grupp.

Erfarenhetsgruppen – EG – om bemötande

Socialstyrelsen betonar vikten av ett gott bemötande. Viktigt är att den person det gäller ska kunna vara med och bestämma över sitt liv och sin behandling.

EG: Att kunna bestämma så mycket som möjligt över behandling och stöd är en demokratisk rättighet. Även i situationer där man tvångsvårdas är det viktigt för självrespekten att man blir delaktig i viktiga beslut.

Erfarenhetsgruppen – EG – om psykologisk behandling

Socialstyrelsen: det finns forskningsvaliderade psykologiska insatser av olika slag som rekommenderas och är mycket högt prioriterade. Dessa insatser är till exempel psykoterapi, kognitiv träning, familjestöd och utbildningsinsatser. Men: det finns en  mycket stor brist över hela landet och endast en minoritet får dem. “Bedrövligt” anser Socialstyrelsen.

EG: Behandlingen får inte bara handla om att ta bort symtom; livet måste vara värt att leva.

Erfarenhetsgruppen – EG – om kroppslig hälsa och kroppssjukvård

Socialstyrelsen visar på mycket skrämmande skillnader i sjuklighet och medellivslängd mellan personer drabbade av schizofreni och den övriga befolkningen. För någon person under 50 år, med schizofrenidiagnos, är risken att dö i förtid åtta gånger högre.

EG: undersökningar visar att personer med psykisk sjukdom får sämre vård för en kroppslig sjukdom. Detta gäller främst för det som kallas “politiskt påverkbara” sjukdomar. Här har dödligheten i allmänhet minskat stort. Psykiskt sjuka har inte fått del av dessa förbättringar. De insatser som görs måste innefatta träning och livsstil.

Erfarenhetsgruppen – EG – om läkemedel

Socialstyrelsen påpekar i sin utvärdering att i stort sett alla med en psykosdiagnos i Sverige får någon form av läkemedel, men sällan de rekommenderade preparaten och sällan i de beredningsformer som fungerar bäst.

EG: mediciner behövs. Men det är en skandal att rekommendationerna inte följs och att det kan ta flera år innan rätt medicinering hittas. Ofta är proceduren kring utprovningen av medicinerna ostrukturerad och osystematisk.

Erfarenhetsgruppen – EG – om hopp och motivation

Socialstyrelsen: vårdens insatser måste kunna inge hopp. Hopplöshet leder till uppgivenhet hos alla inblandade: de drabbade, deras anhöriga, vården, socialtjänsten och politikerna.

EG: det är viktigt att visa på att välplanerade och koordinerade insatser ger resultat. Det går att leva ett gott och fullständigt liv även med schizofreni. Vi är levande bevis på detta. Här är funktionen Peer support (människor med själverfarenhet som jobbar i vården) viktig för att ge hopp. Denna insats finns i dagsläget inte med i den Nationella riktlinjerna vilket är en brist.

Erfarenhetsgruppen – EG – om arbete, studier och sysselsättning

Socialstyrelsen: alldeles för litet för att hjälpa personer med schizofreni tillbaka till arbete och studier. Detta trots att det finns väl beforskade metoder för detta. Detta är också ett exempel på där ansvaret för vem som ska göra insatserna, sjukvården eller socialtjänsten, är oklart.

EG: konstaterar att dessa insatser kan vara livsavgörande för att man ska kunna komma tillbaka till det liv man önskar leva: det som kallas återhämtning. Det finns många med dessa sjukdomar som har så stora svårigheter, att arbete eller studier inte passar dem. Vårdsystemen får absolut inte glömma de svårast sjuka!

Fakta: Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, deras anhöriga och andra intresserade. Vi driver opinion och ordnar självhjälps/stödgrupper. Schizofrenifonden har som mål att göra livet bättre för människor som lever med schizofreni och deras anhöriga. Vårt 90 000-konto och vårt medlemskap i Giva Sverige är starka garanter för detta.

Du kan göra livet bättre för personer med schizofrenisjukdom genom att ge ett bidrag till Schizofrenifonden.

Du kan lita på att ditt bidrag gör nytta!

Bidra genom att klicka här.

 

Inlagd i kategori: