Förslag remissvar Schizofreniförbundet Fi2022 01284

Schizofreniförbundets yttrande angående promemorian Ytterligare skattesänkning för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning, Fi 2022/01284

Finansdepartementet

finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande 2022-04-29

Schizofreniförbundets yttrande angående promemorian Ytterligare skattesänkning för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning, Fi 2022/01284

Schizofreniförbundet har tagit del av förslaget och lämnar härmed våra synpunkter.

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40 föreningar med 2600 medlemmar. Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion.

Schizofreni

Cirka 40 000 svenskar lever med schizofreni, som är en allvarlig psykisk sjukdom. Varje år insjuknar 1500–2000 svenskar i schizofreni, som ofta drabbar unga människor. Schizofreni innebär förändrad verklighetsuppfattning och är ofta en livslång sjukdom. Personer med schizofrenis livslängd är 15–20 år kortare jämfört med resten av befolkningen.

Förslagets innehåll

Schizofreniförbundet välkomnar förslaget om att skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning bör förstärkas ytterligare för att i princip motsvara jobbskatteavdraget.

Som anges i promemorian talar såväl rättviseskäl som fördelningspolitiska skäl för detta.

Av samma skäl är det ytterst viktigt att utreda skälen till att antalet personer som beviljas sjuk- och aktivitetsersättning mer än halverats under de senaste 16 åren, trots att allt fler personer än förut har varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

År 2005 fick 540 000 personer sjukersättning medan antalet år 2021 var endast 222 000.

Många personer med svår ohälsa, såväl fysisk som psykisk, nekas sjukersättning och är i stället hänvisade till försörjningsstöd från socialtjänsten, vilket är en väsentligt lägre ersättningsnivå. Tusentals personer som är för sjuka för att kunna arbeta är därmed av samhället hänvisade till ett liv i fattigdom, vilket varken är rättvist eller fördelningspolitiskt försvarbart.

För Schizofreniförbundet

Stockholm dag som ovan

Margaretha Herthelius                                                

Ordförande

Schizofreniförbundet

(ladda ned PDF här)

Inlagd i kategori: