Vägen till ökad tillgänglighet

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – ” Tillgänglighetsdelegationen”

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – ” Tillgänglighetsdelegationen”

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast den 30 september.

 

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 12 september

Skicka synpunkter till: Magnus Andersson

Remissmöte för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund kommer att hållas den 30 augusti 10.00-11.30

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen är högprioriterad. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som medlemsförbunden bestämt på vår kongress. Vi skriver vårt gemensamma yttrande i en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter. Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

Sammanfattning av remissen:

Tillgänglighetsdelegationen har haft i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med inriktningen att korta väntetiderna.
I uppdraget har även ingått att

  • stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
  • stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter,
  • stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

I slutbetänkandet föreslås bland annat förändringar i den lagstadgade vårdgarantin, både när det gäller primärvård och specialiserad vård

Funktionsrätt Sverige, liksom flera av medlemsförbunden, har medverkat i utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer.

Länkar:

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning” av Funktionsrätt Sverige mfl i Dagens Medicin den 10 juni

Funktionsrätt Sverige inför valet 2022: Jämlik vård för alla på youtube samt fördjupande rapport

Ta del av utredningen i massmedia

Inlagd i kategori: