Utlysning för lokalföreningar: schizofreni och kognition

Schizofreniförbundet har tillsammans med läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim tagit fram en broschyr (där all text är skriven av Schizofreniförbundet): ”Schizofreni – om kognitiva nedsättningar, upptäckt, utredning & behandling”, med syfte att lyfta fram de kognitiva svårigheternas stora roll i de funktionshinder som finns vid schizofrenisjukdom. Samt att visa på vikten av ordentliga utredningar som sedan naturligtvis ska leda till individuella insatser för att förbättra kognitionen. Broschyren som kan beställas genom Schizofreniförbundet kan vara stommen i möten som Schizofreniförbundets lokalavdelningar/arbetsgrupper anordnar. Under 2024 kommer Socialstyrelsen med sin stora manual om det i de Nationella riktlinjerna högt prioriterade träningsprogrammet IPT-k. Det kommer också en ny upplaga av boken: Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. Lundin och Mellgren, Studentlitteratur.

Mot denna bakgrund utlyser nu Schizofrenifonden ett riktat stöd till våra lokalföreningar/arbetsgrupper som vi valt att kalla ”Schizofreni och kognition”. Stödet riktar sig till de lokalföreningar/arbetsgrupper som arrangerar möten, föreläsningar eller webbinarier om schizofreni och kognition.

Behörighet att söka
Schizofreniförbundets lokalföreningar/arbetsgrupper kan söka maximalt 5000 SEK fram till juni 2025 (se ansökningsperiod).

Bidrag från Schizofreni och kognition kan användas till och med 2025-12-31

Belopp
Totalt utbetalas upp till 10 stipendium á 5 000 kr

Ansökan om bidrag skall innehålla:
• Kontaktperson/ansvarig för den som ansökan avser.
• Sökt bidragsbelopp.
• Motivering och syfte med aktiviteten/projektet.
• Planering och utförande.
• Utbetalningssätt för det bidrag som kan komma att beviljas.
• Försäkran/förbindelse att lämna Schizofreniförbundet redovisning att det bidrag som kan komma att beviljas dels använts för sökt ändamål samt text anpassad för Schizofreniförbundets medlemstidning Empati.

Ansökningsperiod
2024-08-01 – 2025-05-31

Beslut
Beslut om tilldelning fattas löpande av Schizofrenifondens fondgrupp och samtliga sökande meddelas via e-post.

Submission
Hela ansökan skickas elektroniskt som 1 st PDF till följande adress: office@schizofreniforbundet.se. Schizofreni och kognition skall nämnas i ämnesraden. För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Rapport
Efter aktiviteten/projektet lämnas ekonomisk redogörelse samt sammanfattning för publikation i Schizofreniförbundets tidning Empati och/eller Schizofrenifondens nyhetsbrev. Ej använda medel betalas tillbaka till Schizofreniförbundet.

Frågor om utlysningen kan besvaras av Lennart Lundin (lennart.b.lundin@icloud.com)

 

 

Inlagd i kategori: