Stöd till unga forskares kompetensutveckling

Stöd till kompetensutveckling från Schizofrenifonden

Behörighet
Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska universitet och högskolor som fördjupar sig inom
schizofreni eller liknande psykossjukdomar.
Stipendium i kompetensutveckling kan användas till och med 2025-12-31.

Följande gäller:

Bidrag till kompetensutveckling kan tex gälla etisk ansökan, språkgranskning av manuskript/avhandling,
publikationskostnader eller deltagande i kurs.
• Beskriv vilken typ av kompetensutveckling ansökan gäller.
• Bidraget får inte användas för annat än det som angivits i ansökan. Om bidraget ej kan nyttjas skall det
återbetalas till Schizofrenifonden.
• Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Belopp
Totalt utbetalas upp till 5 stipendium/år med syfte att stödja unga forskares kompetensutveckling. Maximalt
beviljade belopp för Schizofrenifondens anslag för kompetensutveckling är 15 000 SEK/pers.

Utöver dessa 5 kompetensstipendium kommer även 1 ”Ingvar Hjalmarssons stipendium för forskning inom
psykiatrin”/år på 20 000 SEK för samma ändamål samt ansökningsförfarande att beviljas.

Ansökan om bidrag skall innehålla:
• Sökande universitet och kontaktperson/ansvarig för den som ansökan avser.
• Sökt bidragsbelopp.
• Motivering för kompetensutvecklingsanslag från schizofrenifonden.
• Kort sammanfattning om det forskningsprojekt för vilket bidrag söks, med närmare presentation av
forskningen som sådan, vad som förväntas uppnås med denna den tid forskningen pågått, vilka
forskningsresultat som hittills uppnåtts. Ansökan skrivs på svenska eller engelska.
• Utbetalningssätt för det bidrag som kan komma att beviljas.
• Försäkran/förbindelse att lämna Schizofreniförbundet redovisning att det bidrag som kan komma att
beviljas dels använts för sökt ändamål samt reseberättelse anpassad för Schizofreniförbundets
medlemstidning Empati.
• Vid bidrag som gäller språkgranskning av manuskript/avhandling eller publikationskostnader skall
ansökan innehålla försäkran/förbindelse att Schizofrenifonden nämns i ”acknowledgements”.

Deadlines för ansökan
Deadlines under 2023: 31:a augusti och 31:a december
Deadlines under 2024: 30:e april, 31:a augusti och 31:a december
Deadlines under 2025: 30:e april och 31:a augusti

Beslut
Beslut om tilldelning fattas av Schizofrenifondens fondgrupp och samtliga sökande meddelas via e-post efter
ansökningsdatum.

Bilagor
Utöver de uppgifter som lämnas i ansökan ska en eller flera av följande bilagor bifogas:
1. Intyg från handledare eller gruppledare att manuskript/avhandling är redo för
språkgranskning/publikation/tryck.
2. Kursprogram samt intyg om sökt eller erhållen kursplats bifogas (obligatoriskt för den som söker bidrag
för kurs)

Submission
Hela ansökan skickas elektroniskt som 1 st PDF till följande adress: office@schizofreniforbundet.se.
Kompentensutvecklingsanslag skall nämnas i ämnesraden. För sent inkommen eller ofullständig ansökan
beaktas inte.

Rapport
Efter bidrag lämnas ekonomisk redogörelse samt för publikation i Schizofreniförbundets tidning Empati och/eller
Schizofrenifondens nyhetsbrev.

Inlagd i kategori: