Stöd till doktorander och postdok

Stöd till publikationer och kompetensutveckling från Schizofrenifonden

Behörighet
Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska Universitet som fördjupar sig inom schizofreni
eller andra psykossjukdomar.

Följande gäller:

• Resan måste rymma eget aktivt deltagande i en konferens, kurs eller liknande (t.ex. poster- eller muntlig
presentation, metodarbete osv.) eller annan aktivitet, t.ex. utbyte, besök i lab etc.
• Bidraget får inte användas för annan resa än den som ansökan gäller. Om bidraget ej kan nyttjas ska det
återbetalas.
• Det sökta beloppet måste baseras på vid resetillfället lägsta tillgängliga biljettpris.
• Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Reseperiod

Tidsperiod för resa gäller resor med utresedatum mellan 2023-09-15 – 2025-12-31

Belopp

Totalt utbetalas upp till 3 stipendium/år. Beviljade belopp för Schizofrenifondens reseanslag är för Europa 8 000
SEK/pers och för övriga länder 14 000 SEK/pers
Utöver dessa 3 resestipendium kommer även 1 ”Ingvar Hjalmarssons stipendium för forskning inom psykiatrin”/år
på 10 000 SEK för samma ändamål samt ansökningsförfarande att beviljas.

Ansökan om bidrag skall innehålla:

• Sökande universitet och kontaktperson/ansvarig för den resa som ansökan avser.
• Sökt bidragsbelopp.
• Motivering för reseanslag från schizofrenifonden.
• Kort sammanfattning om det forskningsprojekt för vilket resebidrag söks, med närmare presentation av
forskningen som sådan, vad som förväntas uppnås med denna den tid forskningen pågått, vilka forskningsresultat
som hittills uppnåtts. Ansökan skrivs på svenska eller engelska.
• Utbetalningssätt för det bidrag som kan komma att beviljas.
• Försäkran/förbindelse att lämna Schizofreniförbundet redovisning att det bidrag som kan komma att beviljas dels
använts för sökt ändamål samt reseberättelse anpassad för Schizofreniförbundets medlemstidning Empati.

Deadlines för ansökan

Deadlines under 2023: 31:a augusti och 31:a december
Deadlines under 2024: 30:e april, 31:a augusti och 31:a december
Deadlines under 2025: 30:e april och 31:a augusti

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Schizofrenifondens fondgrupp och samtliga sökande meddelas via e-post efter
ansökningsdatum.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i ansökan ska en eller flera av följande bilagor bifogas:
1. Abstrakt (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att presentera abstrakt)
2. Bekräftelse på att abstrakt skickats in eller antagits (obligatoriskt för den som ska på konferens med syfte att
presentera abstract)
3. Personlig inbjudan till konferens eller institution (obligatoriskt för den som inbjudits till konferens som föreläsare
eller liknande, eller till institution/lab)
4. Kursprogram samt intyg om sökt eller erhållen kursplats bifogas (obligatoriskt för den som söker bidrag för kurs)
5. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som
passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta.

Submission

Hela ansökan skickas elektroniskt som 1 st PDF till följande adress: office@schizofreniforbundet.se.
Reseanslag skall nämnas i ämnesraden. För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Rapport

Efter resa lämnas ekonomisk redogörelse samt reseberättelse för publikation i Schizofreniförbundets tidning
Empati och/eller Schizofrenifondens nyhetsbrev.

Inlagd i kategori: