Skrivelse till regeringsuppdraget att inkomma med underlag…

Skrivelse till regeringsuppdraget att inkomma med underlag inför
en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och
suicidprevention (S2020/06171/FS)

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en paraplyorganisation som samlar patient,
brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Nätverket har idag 13
medlemsorganisationer.

En av fyra svenskar har någon gång i livet erfarenhet av psykisk ohälsa. Lägger vi till
anhöriga ökar siffran ytterligare, till tre av fyra. Vi på NSPH företräder därmed en stor grupp i
samhället. Vi ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs genom deras unika
kunskap och erfarenhet och anser därför att de bör ha ett större inflytande över beslut och
insatser som berör dem på individ- såväl som systemnivå.

NSPH vill se en psykiatrisk vård och omsorg med god kvalitet som utgår från vetenskap, de
professionellas erfarenheter och erfarenheterna hos personer som på olika sätt lever med egen
eller någon närståendes psykiska ohälsa. NSPH:s mål är en vård och omsorg som är
lättillgänglig, jämlik och rättssäker. Vi vill också att denna vård ska bidra till bättre
återhämtning, ökad egenmakt och rättvisa förutsättningar att leva ett gott liv för personer med
psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Se hela dokumentet – Klicka här för PDF!

Inlagd i kategori: