Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige

Tillsammans för en jämlik hälsa

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna.

Pressmeddelande

Kongressuttalande: Tillsammans för en jämlik hälsa

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna.

För funktionsrättsfrågorna är inte några särfrågor. De är allas angelägenhet! De är viktiga för samhällsekonomin, för ett hållbart samhälle och – inte minst – de är rättigheter stadgade i FN:s Funktionsrättskonvention. Universell utformning av samhället är ett åtagande för Sverige, men det är också en investering för framtiden.

I juni 2018 beslutade riksdagen om ett övergripande nationellt folkhälsopolitiskt mål. Det är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Funktionsrättsrörelsens samlade kunskap, erfarenhet och medverkan i det arbetet är en förutsättning för att målet ska nås – på riktigt. Nedsatt psykisk hälsa och dålig tandhälsa är mer än dubbelt så vanligt bland personer med funktionsnedsättning än hos övrig befolkning. Det är vanligare med daglig rökning, riskabla alkoholvanor, fetma och stillasittande. Trots det saknas funktionsrättsperspektivet i folkhälsopolitiken.

Vid den förra kongressen för två år sedan beslutade vi att jämlik hälsa ska vara vårt prioriterade mål. Den diskriminering som personer med funktionsnedsättning erfar inom hälso- och sjukvården måste upphöra. Hälso- och sjukvård för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning måste vara tillgänglig och erbjudas i rimlig tid. Delaktigheten behöver öka, liksom stödet för att identifiera vårdbehov och för att upprätthålla en god hälsa. Personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Men fler faktorer än hälso- och sjukvården påverkar hälsan. Det gör också den ekonomiska situationen, skolan och möjligheterna till arbete eller sysselsättning. Även här ger konventionen rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard med ständigt förbättrade levnadsvillkor, rätt till en inkluderande utbildning och till arbetsplatser som är tillgängliga. Att förverkliga dessa rättigheter är att investera för framtiden!

Corona har varit en belastning för hela samhället och fördjupat skillnader som redan fanns. Men pandemin har också ställt sprickorna på vid gavel öppna för alla att se.

Med förnyad kraft går vi enade med konventionen som grund mot nya möjligheter när nu nästa kongressperiod inleds och valet 2022 kommer allt närmare.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 49 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Presskontakt

Annica Nilsson, Intressepolitisk utredare, annica.nilsson@funktionsratt.se, 08-546 404 24, 076-697 80 55

Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, nicklas.martensson@funktionsratt.se, 08-546 404 23

2

Inlagd i kategori: