Personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

Schizofreniförbundets yttrande angående utredningen Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021: 93

Schizofreniförbundet har tagit del av förslaget och lämnar härmed våra synpunkter.

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40 föreningar med 2600 medlemmar. Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion.

Schizofreni

Cirka 40 000 svenskar lever med schizofreni, som är en allvarlig psykisk sjukdom. Varje år insjuknar 1500–2000 svenskar i schizofreni, som ofta drabbar unga människor. Schizofreni innebär förändrad verklighetsuppfattning och är ofta en livslång sjukdom. Personer med schizofrenis livslängd är 15–20 år kortare jämfört med resten av befolkningen.

Förslagets innehåll

Schizofreniförbundet välkomnar utredningens förslag, som både kan minska ohälsa och lidande hos de med skadligt bruk eller beroende (av vilka många drabbas av psykossjukdomar), och effektivisera den vård och det stöd som samhället ger.

För att undvika undanträngningseffekter krävs dock en större höjning än 50 % av statsbidraget till personliga ombud. Det är tidigare visat att verksamhet med personliga ombud leder till minskade totala samhällskostnader för vård och stöd till den grupp som tar del av denna stödinsats.

För Schizofreniförbundet

Stockholm dag som ovan

Margaretha Herthelius                                                

Förbundsordförande i Schizofreniförbundet

Inlagd i kategori: