Vill du komma i kontakt med projektet, mejla till: office@schizofreniforbundet.se

Text Lennart Lundin:

Återfall i psykos orsakar stort lidande, mycket oro, svårigheter att fullfölja rehabilitering och ökad suicidrisk. Återfallen drar också mycket sjukvårds- resurser. Detta är ett stort bekymmer för patienter, anhöriga och vården. Men det finns en god nyhet: modern psykiatri har flera olika sätt att drastiskt minska risken för återfall. Det finns bra sätt att organisera vården (t.ex. Resursgrupps- ACT) och sätt att förbättra medicinering.

 Schizofreniförbundets kampanj för att få vården att öppet redovisa sina resultat och fokusera på återfallsprevention fortsätter. Politikerna beställer vård av utförare (t.ex. sjukhus). Här har man tills nu inte varit inriktade på att beställa resultat (hur går det för patienterna) utan mer beställt prestationer (exempelvis antal läkarbesök). Vi föreslår att beställningarna fokuserar på för patienterna viktiga resultat som hur många som är i remission (när en psykospatient inte har symtom som stör funktion eller välbefinnande), hur många som besöker akutmottagningarna och hur många som läggs in för att man fått psykosåterfall.

Beställningarna är alltid lokala; de görs inte på riksnivå. Vi måste alltså ge lokal- och regionala grupper av Schizofreniförbundet verktyg för att kunna ha dialogsamtal med sina lokala politiker och verksamhetschefer.

Vi vill veta hur mycket de lokala beställarna egentligen vet om vårdens resultat och påpeka för dem vikten av att beställa rätt saker. Därför kommer tyngdpunkten av kampanjens arbete att ligga på att stödja de lokala- och regionala grupperna att genomföra detta viktiga arbete.

Schizofreniförbundet har haft ett rundabordssamtal med politiker och andra intressenter (här har vi samarbetat med läkemedelsföretagen Janssen, Lilly och Otsuka / Lundbeck). Ett referat av detta möte fanns i Empati 4, 2016.

Vi har även ansökt om anslag från Folkhälsomyndigheten för 2017.

Vi samarbetar med viktiga forskare och ska tillsammans med dem publicera artiklar i ämnet.

Kampanjen ska presenteras på förbundets kongress i Göteborg.

Vi kommer att ge ut en handbok för lokalavdelningarna.

Vi ska ha en internutbildning (för representanter från lokalavdelningarna) i hur man genomför dialogsamtal

Vi ska anordna en serie lokala möten (dialogsamtal) och sammanställa resultaten.

Sammanställningen hoppas vi kunna publicera som en ranking mellan landets regioner och landsting.